LordAvalon Series 23 Theme (Free Entry)(Rank 10)
Nikac01
12 points (4-2-0)