Poke Arena Tournaments VII
pikatoon
3 points (3-1-0)